Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για Αιτούντες

Η προστασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί για την Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG (KMW), με έδρα στο Μόναχο 80997, Krauss-Maffei-Straße 11, ιδιαίτερο μέλημα. Για τον λόγο αυτό, η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται μόνον με τήρηση των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων περί προστασίας δεδομένων.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, προκειμένου να μπορέσουμε να διεξάγουμε τη διαδικασία επιλογής για την ανακοινωθείσα θέση. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε για την εξέταση της αίτησής σας, σε περίπτωση σύστασης μιας σχέσης εργασίας και για την υλοποίηση της σχέσης εργασίας. Δεν λαμβάνει χώρα επεξεργασία για άλλο σκοπό.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι όλα εκείνα τα δεδομένα και οι πληροφορίες, τα οποία μας παρέχετε σχετικά με εσάς και τα οποία σχετίζονται με το άτομό σας ή με τη βοήθεια των οποίων μπορεί να παραχθεί συσχέτιση με εσάς. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας:

Επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης, τόπος και χώρα γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, υπηκοότητα, κατοχή πράσινης κάρτας, αριθμοί τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βιογραφικό σημείωμα (μεταξύ άλλων στοιχεία σχετικά με τον προηγούμενο εργοδότη, τη σχολική φοίτηση και επαγγελματική εκπαίδευση, τις σπουδές, τη μετεκπαίδευση και επιμόρφωση), προσόντα, βεβαιώσεις εργασίας, εφόσον απαιτείται από τον νόμο δεδομένα των συζύγων/ή των καταχωρισμένων συζύγων σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο στο πλαίσιο του νόμου περί ελέγχου ασφαλείας (SÜG), μόνο επί ποινή κυρώσεων οι οποίες υπόκεινται σε υποχρέωση για ενημέρωση χωρίς περιορισμούς: εάν υπάρχει ποινικό ιστορικό ή αντίστοιχη δικαστική διαδικασία.

Επεξεργαζόμαστε τα προαναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Εξασφάλιση σύμβασης συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησής σας και της επικοινωνίας μαζί σας, π.χ. για την επεξεργασία των αιτημάτων σας, πρόσκληση για συνέντευξη, απάντηση απόρριψης αίτησης
  • Διευθέτηση δικαστικών διαφορών και για την προβολή, άσκηση και υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. 

 

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την επίτευξη των παραπάνω αναφερόμενων σκοπών. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 (1) (β) και (στ) του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων.

Τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά. Πρόσβαση στον φάκελο αίτησης έχουν μόνο εκείνα τα άτομα στην εταιρεία μας, τα οποία εμπλέκονται άμεσα με την πλήρωση της κενής θέσης. Ο φάκελός σας υποβάλλεται στο συμβούλιο της εταιρείας και, εφόσον απαιτείται, στην επιτροπή για άτομα με βαριές αναπηρίες σε περίπτωση συνάψεως σχέσεως εργασίας καθώς και στη διαδικασία υποβολής αίτησης για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων. Οι αιτήσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλες θέσεις εργασίας, διαβιβάζονται εντός του ομίλου και για θέσεις εργασίας, για τις οποίες προβλέπεται η υποβολή αίτησης. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη μεταβίβαση του φακέλου αίτησής σας και την περαιτέρω επεξεργασία του. Σε περίπτωση ανάκλησης, ο φάκελος και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν μπορούν πλέον να ληφθούν υπόψη για την τρέχουσα διαδικασία υποβολής αίτησης.

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα δικαστήρια, τις φορολογικές και τις εποπτικές αρχές, εφόσον αυτό είναι νομικά επιτρεπτό ή αναγκαίο, για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις ή την προβολή, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Εντούτοις, λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για να διασφαλίσουμε την επαρκή και κατάλληλη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους, εκτός αν νομικές διατάξεις προβλέπουν τη μεταβίβαση σε τρίτους ή εάν απαιτείται μεταβίβαση σε τρίτους για συμβατικούς λόγους (π.χ. για κρατήσεις ταξιδίων) ή πραγματοποιείται προς όφελός σας. Οι τρίτοι είναι άτομα ή θέσεις εργασίας εκτός της εταιρεία μας, τα οποία κατ' εντολή μας δεν επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Σε περίπτωση διαβίβασης σε αποδέκτη σε τρίτη χώρα (εκτός ΕΕ/ΕΟΧ), πραγματοποιείται η διαβίβαση μόνο, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαπιστώσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων για την εν λόγω τρίτη χώρα ή έχουμε συμφωνήσει ανάλογες συμβατικές εγγυήσεις με τον αποδέκτη για την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου προστασίας των δεδομένων. 

Εάν επιτευχθεί μια σύμβαση εργασίας μεταξύ εμάς και εσάς, τα διαβιβασθέντα δεδομένα αποθηκεύονται για τους σκοπούς της διευθέτησης των εργασιακών σχέσεων τηρουμένων των εννόμων διατάξεων. Εάν δεν έχει συναφθεί καμία σύμβαση εργασίας με εσάς, ο φάκελος αίτησής σας θα αποθηκευτεί το αργότερο έξι μήνες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης απόρριψης της αίτησης, εφόσον μια διαγραφή δεν παρακωλύει άλλα έννομα συμφέροντα της εταιρείας μας. Ένα έννομο συμφέρον με αυτή την έννοια είναι για παράδειγμα η υποχρέωση απόδειξης σε μια δίκη σύμφωνα με τον γενικό νόμο περί ίσης μεταχειρίσεως (AGG).

Δικαιώματα υποκειμένων: το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού των προσωπικών δεδομένων σας, το δικαίωμα αντίταξης καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων 

Κατόπιν αιτήματος, σας ενημερώνουμε εγγράφως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για το επιτρεπτό και το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που αποθηκεύουμε.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ομοίως, μπορείτε να ζητήσετε τη λήψη των δεδομένων που μας παρείχατε σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Επίσης, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία από εμάς των προσωπικών δεδομένων σας.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον αυτή δεν αντιτίθεται στην περίοδο ισχύος της νομικής υποχρεώσεως διατηρήσεως.

Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα με ισχύ για το μέλλον να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Με την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, δεν κρίνεται παράνομη η επεξεργασία των δεδομένων που πραγματοποιήθηκε στο παρελθόν.

Για περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας:

Markus Zimmermann
Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG
Krauss-Maffei-Straße 11
80997 Μόναχο

Datenschutzbeauftragter (at) KMWEG.DE

 

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων από την εταιρεία μας. Η αρμόδια εποπτική αρχή για την εταιρεία μας είναι η εξής:

Υπηρεσία Ομόσπονδου Κρατιδίου για την εποπτεία της προστασίας προσωπικών δεδομένων Promenade 27 (Schloss) 91522 Ansbach, Γερμανία Ιστότοπος: www.lda.bayern.de