ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Συστήματα Αμυντικών Οχημάτων Ελλάς Α.Ε.
Οδός Γ-6, Α΄ ΒΙ.ΠΕ.,
ΤΘ: 91, 38500 ΒΟΛΟΣ

Τηλέφωνο: 24210 78620
Fax: 24210 78645
E-mail: info (at) hdvs.gr 

Διευθύνων Σύμβουλος: Απόστολος Δομτζίδης

ΑΡΜΑΕ: 48944/32/B/01/001
ΑΦΜ: 999984390
IBAN: GR2301403100310002002018860
BIC: CRBAGRAAXXX

 

Ειδοποίηση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
Δίνουμε προτεραιότητα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όλες οι δραστηριότητές μας εκτελούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμικές διατάξεις όσον αφορά την προστασία και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων. Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται το είδος των πληροφοριών που επιτρέπεται να συλλέξουμε, ο τρόπος με τον οποίο τις επεξεργαζόμαστε καθώς σε ποιους επιτρέπεται να τις διαθέσουμε. Καθώς συνεχίζεται η ανάπτυξη της σελίδας μας στο διαδίκτυο και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, ενδέχεται να κριθεί απαραίτητη η τροποποίηση της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων. Για το λόγο αυτό, συνιστάται να διαβάζετε την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων σε τακτά διαστήματα.

Προσωπικά δεδομένα
Στις ιστοσελίδες μας δεν περιλαμβάνονται κανενός είδους προσωπικά δεδομένα. Με τον όρο «προσωπικά δεδομένα» εννοούνται πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της ταυτότητάς σας, π.χ. ονόματα, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εθελοντική βάση (π.χ. μέσω εγγραφής ή αιτήσεων κλπ.), διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα αυτά εντός των ορίων των σχετικών θεσμικών διατάξεων. Η HDVS S.A. χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για την απάντηση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ή για την παροχή πρόσβασης σε ειδικές πληροφορίες. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε κυβερνητικές υπηρεσίες και αρχές υπόκειται αποκλειστικά στο ισχύον εθνικό και διεθνές δίκαιο. Φυσικά, θα σεβαστούμε τυχόν απόφασή σας να μη μας παρέχετε οποιαδήποτε προσωπικά    

Πληροφορίες που σχετίζονται με την επικοινωνία ή τη χρήση
Όταν αποκτάτε πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας μέσω τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, δημιουργούνται αυτόματα, με τεχνικά μέσα, δεδομένα που σχετίζονται με την επικοινωνία (όπως η διεύθυνση του πρωτοκόλλου διαδικτύου) ή τη χρήση (όπως πληροφορίες σχετικά με την έναρξη και τη διάρκεια της χρήσης καθώς και τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε). Με τον τρόπο αυτό μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με προσωπικά δεδομένα. Εφόσον η λήψη, η επεξεργασία και η χρήση των δεδομένων που σχετίζονται με την επικοινωνία ή τη χρήση είναι απαραίτητα, θα υπόκεινται στις θεσμικές διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.

Δικαίωμα στην πληροφόρηση κλπ.
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή, κατόπιν γραπτού αιτήματος, να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα σας καθώς και το σκοπό της αποθήκευσης αυτής. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με την προστασία δεδομένων, έχετε δικαίωμα διόρθωσης, φραγής ή διαγραφής των δεδομένων που έχουμε αποθηκεύσει, υπό ορισμένες συνθήκες.

Ασφάλεια
Η HDVS S.A. χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας, από ακούσια ή εκούσια παραποίηση, απώλεια, καταστροφή ή προσπέλαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Οι απαιτήσεις ασφαλείας θα ενημερώνονται διαρκώς. Εάν υπάρχουν απορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο της εταιρίας μας, ο οποίος είναι διαθέσιμος για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με αιτήματα πληροφόρησης, προτάσεις ή παράπονα.